blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie zadania „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Dn. 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.11.2018 r.

Termin wykonania zmówienia – maksymalnie 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót o charakterze przedmiotu zamówienia - Oferent musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch rurociągów o długości co najmniej 100 mb mm każdy, zrealizowanych metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Wykonanie robót potwierdzić należy stosownymi referencjami,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - funkcję kierownika robót powierzyć należy osobie posiadającej, odpowiednie do przedmiotu zamówienia, uprawnienia budowlane.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie, sporządza wykaz wykonanych robót (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty referencje potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w wykazie wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Oferty oznaczone: „Wodociąg Jagodnik - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. dokumentacja techniczna (pbw, profil)
  3. przedmiar robót
  4. umowa
  5. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...