blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy podchlorynu sodu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 21.11.2018 r. 

Termin realizacji zamówienia – 1 rok od daty zwarcia umowy.

Przewidywane zapotrzebowanie na produkt w okresie umowy wyniesie około: 12 000 kg.

Miejsce dostawy: ujęcie wody „Szopy’” w miejscowości Karczowiska Górne, gm. Gronowo Elbląskie.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie;
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;
  3. nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, co najmniej dwóch dostaw podchlorynu sodu, nie mniejszych niż 10 000 kg, z przeznaczeniem do dezynfekcji wody pitnej. Przez dostawę rozumie się sukcesywne dostarczanie produktu w ramach jednej umowy albo dostarczanie produktu realizowane jako zamówienia o charakterze ciągłym lub okresowym. Dostawy jw. muszą być zrealizowane na rzecz podmiotów wykorzystujących produkt do dezynfekcji wody pitnej (przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady przetwórstwa spożywczego itp.).
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca musi dysponować uprawnionymi pracownikami oraz środkami transportu spełniającymi przepisy ADR, dostosowanymi do przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych będących przedmiotem przetargu.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jw. jest złożenie przez Oferenta oświadczenia i wykazu dostaw (w formularzu oferty) oraz dołączenie dowodów (poświadczenia, referencje), że dostawy wymienione w wykazie zrealizowane zostały należycie. Zamawiający nie uzna poświadczeń lub referencji wystawionych przez podmioty, które nabyły produkt w innym celu, niż określony pod lit. d), np. do jego dalszej odsprzedaży.

Oferty oznaczone: „podchloryn sodu - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (21.11.2018 r.) w  pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...