blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.01.2019 r. 

Termin realizacji zmówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą otrzymać można w siedzibie Zamawiającego - Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w  tym  w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonali co najmniej dwie usługi o charakterze przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 15 000 zł (brutto) każda.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych usług (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że usługi wymienione w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców usług).

Oferty oznaczone:  „pomiary elektryczne - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (24.01.2019 r.) w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz+wykaz obiektów
  2. umowa
  3. oferta
  4. formularz cenowy

Wybrano ofertę „ELTRIX” Piotr Sankowski, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...