blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

logo PIU.jpg

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej – Etap II”

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 14.02.2019 r.

CPV 45.23.00.00-8

CPV 45.10.00.00-8

Termin realizacji zmówienia: do 31 grudnia 2019 r.

Termin jw. obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych wraz z uruchomieniem i rozruchem instalacji do poboru wód opadowych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumentu równoważnego dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w pierwszej kolejności kanału deszczowego w ul. Grodzieńskiej. Nieprzekraczalny termin wykonania tego kanału to: 20.04.2019 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa zapytanie ofertowe, które otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym oraz nie polegają wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia jw. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny ofert:

  • cena (brutto) - 90%
  • okres gwarancji - 10%

Oferty oznaczone: „Kanalizacja deszczowa II etap - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:10 w dniu 14.02.2019 r. w pokoju nr 17.

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy).

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - wartość robót budowlanych nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzi się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 25.05.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Pełnia treść ogłoszenia.

Dokumenty dot. postępowania:

  1. Zapytanie ofertowe + załączniki: (1) wzór umowy + (2-7) formularze - pdf
  2. Zapytanie ofertowe + wzór umowy (zał.1) +  formularze (zał.2-7) - word
  3. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót
  4. Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach POIiŚ 2014-2020

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, że jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad, 82-300 Elbląg, ul. Dolna 1. Cena oferty 3 693 180,35 zł (w tym podatek VAT 690 594,70 zł), termin wykonania do dnia 31.12.2019 r., okres gwarancji 60 miesięcy. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...