blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu (14 szt.)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 18.02.2019 r.

Termin realizacji zamówienia - od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego: Dział Obsługi Klienta, w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności:
  • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu wykonywali należycie w ramach jednego zlecenia/umowy przez okres co najmniej pół roku usługi konserwacji, obejmujące minimum pięć urządzeń transportu bliskiego, podlegających dozorowi technicznemu,
  • wskażą do wykonania usług co najmniej dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego oraz świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do wykonywania napraw, konserwacji i pomiarów elektrycznych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1kV.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i informacje w formularzu oferty.

Oferty oznaczone: „konserwacja urządzeń UTB - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 ( 18.02.2019 r.) w pokoju 17.

Kryteria oceny ofert: cena oferty (90%) i stawka roboczogodziny (10%).

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do poprania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę Zakładu Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hetmańska 15L, 82-300 Elbląg.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...