blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

oczyszczenie poletek osadowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu z warstwy odwodnionych osadów (ok. 15 000 m3)

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 04.03.2019 r.

Termin realizacji zmówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają z podatkami,
  4. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
  5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia,
  6. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty) oraz aktualne zaświadczenia z US i ZUS (KRUS) o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia (albo zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności).

Oferty oznaczone „poletka - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 (04.03.2019 r.) w pokoju nr 17.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe »INSMEL« spółka cywilna Tadeusz Karczewski, Roman Rygielski, 82-310 Elbląg 2, Nowakowo 16F.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...