blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

świadczenie usług nadzoru inwestorskiego i geologicznego nad robotami geologicznymi polegającymi na wykonaniu otworu zastępczego nr VIb i likwidacji studni nr VIa na ujęciu wody „Małe Bielany” w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.06.2019 r. 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, (tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności Oferent musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 nadzorów o charakterze przedmiotu zamówienia (w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu),
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - funkcję inspektora nadzoru powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i informacje (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody (poświadczenia, referencje itp.) potwierdzające, że usługi o których mowa pod lit. d zostały wykonane należycie.

Oferty oznaczone „Inspektor Małe Bielany – oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (24.06.2019 r.) w pokoju nr 17.

Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną brutto.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. projekt robót geologicznych 
  3. decyzje i uzgodnienia: studnie VIa/VIb, pozwolenie wodnoprawne, studnie Va/Vb
  4. umowa
  5. oferta

Wybrano ofertę GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 80-299 Gdańsk.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...