blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawa laboratoryjnego sterylizatora parowego o pojemności komory ok. 60 litrów

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu  26.06.2019 r.

Termin realizacji zmówienia – max. 4 tygodnie od zawiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty. 

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O wykonanie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem dostaw co najmniej dwóch sterylizatorów parowych o wartości nie mniejszej niż 40 tys. zł (brutto) każdy, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków  jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że dostawy wymienione w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców).

Oferty oznaczone „dostawa autoklawu - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (26.06.2019 r.) w pokoju nr 17.

Wybór oferty oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:

 • cena brutto oferty - 80 %
 • długość gwarancji - 10 %
 • czas reakcji serwisu na zgłoszenie - 10 %

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. umowa
 3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RENOMED” s.c. K. Badaj, R. Godun, S. Piekarski, L. Składanek, 82-300 Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 22/6.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...