blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody „Pagórki” (5 studni głębinowych) i odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Pagórki” w miejscowości Pagórki gm. Tolkmicko

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 04.07.2019 r. 

Termin wykonania zamówienia:

 • opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych – do dnia 30.09.2019 r.
 • doręczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji - do dnia 30.01.2020 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, (tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty wodnoprawne na podstawie których uzyskano decyzje pozwoleń wodno prawnych. Minimum jeden z tych operatów dotyczyć musi poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i informacje (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody (poświadczenia, referencje itp.) potwierdzające, że usługi o których mowa pod lit. d zostały wykonane należycie.

Oferty oznaczone „operat wodnoprawny – oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (04.07.2019 r. ) w pokoju nr 17.

Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną (brutto).

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. decyzje 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h
 3. umowa
 4. oferta
 5. odpowiedzi na pytania  1-2 + decyzje

Wybrano ofertę złożoną przez Ecotrail Agnieszka Wieczorek, Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...