blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawa zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm oraz wykonywanie przeglądów technicznych zestawu w okresie gwarancji

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23.09.2019 r.

Termin dostawy – max. 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O wykonanie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem co najmniej dwóch kamer/zestawów do inspekcji rurociągów o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł (brutto) każdy, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków  jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że dostawy wymienione w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców).

Oferty oznaczone: „kamera - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (23.09.2019 r.) w pokoju nr 17.

Zamawiający wybierze ofertę ważną z najniższą ceną ( jedynym kryterium oceny ofert jest cena).

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. siwz+opz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę RAFNAR Sp. z o.o. ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...