blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie i złożenie wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 22.01.2019 r.

Zamówienie obejmuje uęcia wody:

 1. wyżynne: Krasny Las (7 studni głębinowych), Jagodowo- Dębowe Pole (11 studni głębinowych), Małe Bielany (13 studni głębinowych), Dąbrowa (5 studni głębinowych).
 2. „Malborska” w Elblągu i gm. Elbląg (9 studni głębinowych)
 3. „Rubno” w Elblągu (2 studnie głębinowe)
 4. „Szopy” w Karczowiskach Górnych, gm. Gronowo Elbląskie (5 studni głębinowych zastępczych oraz 5 studni awaryjnych)
 5. „Pagórki” w miejscowości Pagórki gm. Tolkmicko (5 studni głębinowych)
 6. „Zalesie” gm. Milejewo (2 studnie głębinowe).

Oferta musi obejmować całość zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09.2019 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać ponizej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, przygotowali co najmniej 3 zatwierdzone dokumentacje o charakterze przedmiotu zamówienia (np. wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wody, operaty wodnoprawne na pobór wód lub odprowadzenie wód, dokumentacje robót geologicznych na wykonanie/likwidację studni, dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych itp.),  w tym co najmniej jedna dokumentacja dotyczyła ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody,
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i wykaz wykonanych usług (w formularzu oferty), oraz dowody: poświadczenia, referencje, że usługi te zostały wykonane należycie.

Oferty oznaczone „strefy - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 (22.01.2019 r. ) w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - spośród ofert ważnych Zamawiający wybierze ofertę najtańszą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. opis ujęć + mapy ujęć: wyżynne, Malborska, Rubno (a, b, c), Szopy (a, b, c), Pagórki (a, b), Zalesie
 3. umowa
 4. oferta
 5. odpowiedź na pytanie

Wybrano ofertę złożoną przez USŁUGI GEOLOGICZNE Krzysztof Soboczyński, 14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarneckiego 63.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...