blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego.

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4

tel. 55 230 71 05, fax: 55 230 71 03   

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Przedmiot przetargu – charakterystyka oraz cena wywoławcza.

Lp.

Marka i typ pojazdu

Nr

rejestracyjny

Pojemność

silnika w cm3

Rok

produkcji

Przebieg

 w km /mh

Termin ważności badania  technicznego

Cena wywoławcza

brutto w zł

1.

CITROËN  JUMPER 35 2.2 HDI

 

NE 58649

2.198

2007

145 359

18.10.2019

6.440,00

2.

URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO UDRAŻNIANIA KANALIZACJI

MARKI RIONED TYP PROFI JET

-

-

2007

      4 468,5

-

17.269,00
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

 

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w siedzibie Spółki, ul. Rawska 2-4, w pok. nr 17 w dniu 24.09.2019 r.

 o godz. 10:00.

 1. Udział w postępowaniu.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które:

 • zabezpieczą ofertę wadium,
 • złożą ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.

 

Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

Lp.

Marka pojazdu

Kwota wadium w zł

1.

CITROËN  JUMPER 35 2.2 HDI 

644,00

2.

URZĄDZENIE PROFI JET

1.727,00

w formie pieniężnej, należy wpłacić do dnia 24.09.2019 r. do godz. 9.15 gotówką w kasie przedsiębiorstwa (czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 12:00) bądź też przelewem na następujący rachunek bankowy:

BANK MILLENIUM  58 1160 2202 0000 0002 9777 9090

załączając dowód jego uiszczenia do składanej oferty.

 

 1. Zawartość oferty.

 

 • wypełniony i podpisany formularz oferty,
 • dowód zabezpieczenia oferty wadium.

W przypadku, gdy przystępująca do przetargu osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, do składanej oferty cenowej należy dołączyć zgodę współmałżonka na udział w przetargu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Formularz oferty wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.epwik.com.pl  w zakładce „Przetargi” oraz w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta.

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w  nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym do Zamawiającego:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

82-300 Elbląg, u. Rawska  2 - 4

 z adnotacją, jakiego zakupu dotyczy.

 Oferty można przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta, ul. Rawska 2-4, w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00, do dnia 24.09.2019 r. do godz. 09:30.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 

 • zostanie złożona po wyznaczonym terminie i niewłaściwym miejscu,
 • nie zostanie zabezpieczona wadium,
 • nie zostanie złożona na wymaganym formularzu cenowym.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi Oferenta.

 1. Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

 

Samochód ciężarowy Citroën Jumper 35 2,2 HDI  oraz urządzenie ciśnieniowe  do udrażniania kanalizacji Profi Jet można oglądać na terenie bazy Spółki ul. Rawska 2-4,  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe  informacje można  uzyskać pod nr tel. 797 003 249 w godz.  7:00 – 15:00 – osoba do kontaktu  P. Sławomir Kędzierski.

Samochód ciężarowy i  urządzenie do czyszczenia kanalizacji sprzedawane będą w takim stanie technicznym, w jakim znajdować się będą w dniu przetargu.

Za ich wady ukryte Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności.

Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art.558 k.c. 

Sprzedający nie udziela gwarancji na pojazd i urządzenie  będące przedmiotem sprzedaży.

 1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,

zastrzega sobie prawo przerwania, odwołania lub unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 1. Informacje dodatkowe.

 

 • Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • W przypadku złożenia przez Oferentów dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, komisja przetargowa wyłoni nabywcę w drodze dodatkowego przetargu.

W zależności od obecności na przetargu w/w Oferentów,  komisja podejmie decyzję o formie i terminie dodatkowego przetargu. Ceny ofert dodatkowych lub wywoławczych  podczas licytacji, nie mogą  być niższe od cen pierwotnie złożonych w przetargu.

 • Wadium wniesione przez Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia, zostanie zaliczone na poczet całkowitej ceny nabycia.
 • Wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, będą zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia procedury przetargowej.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, odstąpi od zakupu.
 • Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić całkowitą  cenę  nabycia w  terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia i zawarciu umowy kupna – sprzedaży.
 • Złożenie jednej ważnej ofert wystarczy do przeprowadzenia przetargu.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy kupna - sprzedaży samochodu
 3. Załącznik nr 2a – wzór umowy kupna - sprzedaży urządzenia
 4. Załącznik nr 3 – zgoda współmałżonka

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...