blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawy chlorku poliglinu w ilości ok. 300 ton dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu

Zamówienie obejmuje również zapewnienie przez Dostawcę Zamawiającemu instalacji dozowania koagulantu (zbiornik, pompa dozująca, przewody) na czas obowiązywania umowy.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 10.10.2019 r. 

Termin realizacji zamówienia – 1.12.2019 r. do dnia 31.07.2020 r.

Miejsce dostawy – Zakład Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz można otrzymać w Dziale Obsługi Klienta w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie;
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami;
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch dostaw chlorku poliglinu nie mniejszych niż 200 ton każda,
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jest złożenie przez Oferenta oświadczenia i wykazu dostaw (w formularzu oferty) oraz dołączenie dowodów (poświadczenia, referencje), że dostawy wymienione w wykazie zrealizowane zostały należycie.

Oferty oznaczone: „koagulant chlorek poliglinu - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (10.10.2019 r.) pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...