blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dostawy środka przeciwpiennego w ilości 1 800 kg dla oczyszczalni ścieków w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 14.10.2019 r.

Termin realizacji: od dnia 1.01.2020 r. do wyczerpania ilości jw. (ok. 2 lata).

Miejsce dostawy – Zakład Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, co najmniej 4 dostaw środka przeciwpiennego (proponowanego w ofercie) w ilości min. 1 000 kg każda, zrealizowanych na rzecz podmiotów, które wykorzystują produkt do usuwania piany w komorach fermentacji mezofilowej,
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jest złożenie przez Oferenta oświadczenia oraz wykazu usług (formularz oferty) oraz dowodów (poświadczenia, referencje), że dostawy wymienione w wykazie wykonane zostały należycie Z treści referencji musi również jednoznacznie wynikać, że oferowany środek był skuteczny w usuwaniu piany w komorach fermentacji mezofilowej.

Oferty oznaczone: „środek przeciwpienny - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (14.09.2019 r.) w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę Brenntag Polska Sp. z o.o. 47-224 Kędzierzyn Koźle, ul. J. Bema 21.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...